http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


2-3 / XI / jaro-léto 2009 / spring-summer 2009Recenze / Book reviewsTisk / PrintDownload

Jüptner, Petr – Polinec, Martin – Švec Kamil a kol.: Evropská lokální politika. Praha: Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2007, 251 stran, ISBN 978-80-254-1187-2

Pavla ČihákováPředkládaná kniha Evropská lokální politika autorů Jüptnera, Polince, Švece a kol. představuje zajímavý a v jistém smyslu průkopnický počin v českém výzkumu komunální politiky. Kromě několika případových studií jsme se v českém prostředí doposud nesetkali s prací, jejímž záměrem je uvedení výzkumu lokální politiky do českého prostředí a komparace lokální politiky v zemích vybraného regionu či v celé Evropě. Tento odvážný cíl staví autory před nelehký úkol vypořádat se s jednotlivými teoretickými přístupy a zasadit zkoumané státy do komparativního rámce. Toto nelze pominout ani přesto, že autoři v úvodu uvádějí, že jejich ambice nejsou velké.
Výběr zkoumaných států není kompletní, jak by se z názvu publikace dalo očekávat, ale je limitován zájmy jednotlivých autorů. Ucelený soubor tvoří pouze severské země (vyjma Islandu), západní, kontinentální Evropu zastupují Španělsko, Francie, Německo a Rakousko. Je škoda, že se do tohoto poměrně reprezentativního výběru nedostalo Švýcarsko. Lotyšsko je jediným zástupcem „nových“ států Evropské unie a zároveň jediným zástupcem postkomunistických států, kde byly tradice a utváření místní politiky zpřetrhány komunistickými režimy. Tato zkušenost vede k odlišným kvalitativním výstupům než v zemích západní Evropy. Proto je jeho zařazení do výběru neopodstatnitelné. Výše popsaný úzký výčet je vzhledem k ambicím autorů pochopitelný, ale omezuje komparaci.
Té nepřispívá ani struktura práce samotné. Úvodní pasáž knihy je předmluvou autorů, na niž bez jakéhokoli úvodního vhledu či pokusu o systematizaci navazují případové studie vybraných zemí. Zařazení teoretických přístupů k výzkumu a představení jeho základních problémů a metodologie by poskytlo vodítko nejen pro čtenáře, ale i pro autory samotné. Ti předkládají fakticky správné case studies evropských lokálních politik. Ale právě absence teoretického ukotvení, na něž by ve svých příspěvcích mohli odkazovat, autory nutí předložit text bez teoretického přesahu.
Jediný příspěvek k zamýšlenému úvodnímu vhledu do celého tématu a komparaci tak představuje závěrečná kapitola. S ohledem na výše zmíněné výhrady tak musíme konstatovat, že se její tvůrci na nevhodném místě pokusili o ne příliš přehledné propojení teorií výzkumu komunální politiky s konkrétními příklady. To chybí při čtení případových studií, kdy je čtenář zabývající se konkrétním státem odkázán na několik málo poznámek v závěru.
Předkládaný text i přes výše uvedené výhrady splňuje záměr autorů upozornit na existenci zajímavého a v českém prostředí zatím nereflektovaného tématu. Ale spíše než podnětnou inspirací pro další výzkum je výzvou k jejímu překonání. Tu představuje už první krok, který by měl každý badatel při vstupu na „neprobádané“ území učinit. Tím je vymezení teoretického rámce, v němž se pohybuje, jinak je práce pouhým souborem dat (ale i za ten může být česká politologie autorům vděčná).

Poznámky / Notes

[1] Kontakt: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno; e-mail: 239180@mail.muni.cz.


2-3 / XI / jaro-léto 2009 / spring-summer 2009Recenze / Book reviewsTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction