http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


4 / VII / podzim 2005 / autumn 2005 Postkomunistické nedemokratické a hybridní politické systémyTisk / PrintDownload

Editorial

Editorial sekce Postkomunistické nedemokratické a hybridní politické systémy (Post-Communist Non-Democratic and Hybrid Political Systems)

Stanislav Balík, Jan HolzerCílem sekce SEPS Postkomunistické nedemokratické a hybridní politické systémy (Post-Communist Non-Democratic and Hybrid Political Systems) je nabídnout odborné čtenářské obci pět případových studií zajímavých defektních či nedemokratických režimů (Albánie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Rusko, Srbsko), které se objevily v postkomunistickém areálu po roce 1989. Jedná se o první souborný výstup v rámci grantového projektu Nedemokratické politické systémy v postkomunistickém areálu (GAČR 407/04/0331), jehož editory jsou Stanislav Balík (balik@fss.muni.cz) a Jan Holzer (holzer@fss.muni.cz). Na jednotlivých textech se přitom kromě editorů autorsky podíleli doktorandi Katedry politologie FSS MU v Brně.
Celý projekt vychází z přesvědčení editorů, že studium nedemokratických režimů představuje i nadále naléhavé a interesantní zadání politické vědy. Fakt, že tranzice od totalitního komunistického modelu v řadě případů neznamenala jeho demokratizaci, ale buď pouze jeho nedokonalou detotalitarizaci, nebo dokonce počátek budování nového nedemokratického systému, současná politologie reflektuje především v diskusích o tzv. hybridních režimech, datujících se od poloviny 90. let XX. století. Množství pojmů, které se v rámci těchto debat objevilo, přitom naznačuje určitou nejistotu z hlediska zachycení skutečné identity těchto nových modelů. Z čehož plyne i jejich problematické zařazení do již existujících typologií a klasifikací.
V intencích předchozích postřehů mají v sekci shromážděné texty vycházet z některých nikoli zcela samozřejmých metodologických premis, formulovaných přitom povětšinou již na poli klasického tranzitologického sporu mezi zastánci areálových a komparativních studií. Editoři se především odvolávají na jednu ze základních pouček tranzitologických studií, totiž nutnost studia výchozího (odstraňovaného) režimu, v tomto případě totalitního komunistického, který má zásadní vliv na charakter dalšího vývoje. A s ohledem na uvedený fakt hodlají mj. evaluovat předpoklad o sociokulturních a politicko-ekonomických zvláštnostech celého postkomu-nistického prostoru a jeho jednotlivých areálů z hlediska možnosti hlubšího zakořenění demokratické státní formy. V pozadí tohoto postřehu přitom stojí hypotéza o existenci samostatného specifického typu postkomunistických nedemokratických modelů. Podkladem jsou zde analýzy procesů spjatých s různými areály: postsovětským slovanským, balkánským a kavkazským (a perspektivně i středoasijským).
Druhým metodologickým vstupem (a cílem) předkládaných prací je pak použití klasických os nedemokratických režimů J. J. Linze, a to ve snaze zjistit jejich relevanci z hlediska zachycení identity nových postkomunistických nedemokratických režimů, a tím pádem i možnosti jejich následné standardní klasifikace. Proto mají jednotlivé studie identickou strukturu a vycházejí ze shodného metodologického rámce.
V sekci shromážděné texty by měly být postupně doplněny o další případové studie (Moldávie, Gruzie, středoasijské příklady), čímž by měl vzniknout dostatečně rozsáhlý datový rámec, umožňující editorům za pomoci klasických komparativních postupů zaujmout stanovisko k podstatě procesů spjatých s výskytem nikoli demokratických politických systémů v postkomunistickém areálu. Vlastní výstup, tedy monografie plánovaná na jaro 2007, by pak měl nabídnout širší reflexi teorie nedemokratických režimů z hlediska třetí vlny demokratizace.

V Brně dne 7. listopadu 2005, Stanislav Balík a Jan Holzer


4 / VII / podzim 2005 / autumn 2005 Postkomunistické nedemokratické a hybridní politické systémyTisk / PrintDownload    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction