http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Viera Koganová, Ph.D.

Katedra politológie
Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave


tel: +421-2-67295429 email: koganova@euba.sk
Viera Koganová

Odborné zaměření

 • problematika ľudských práv a slobôd
 • politický systém Slovenskej republiky

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Filozofická fakulta Moskovskej štátnej univerzity, špecializácia : sociálno – politické vedy
 • vedecká hodnosť kandidáta filozofických vied PhD.
 • postgraduálny kurz z politológie zabezpečovaný University of Aberdeen, University of Aarhus a Mas

Profesionální životopis

 • 1978 – 1983: asistentka, odborná asistentka Pedagogickej fakulty v Nitre
 • 1983 – 1991: odborná asistentka Katedry politológie Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • 1991 - 2000: Katedra humanitných vied Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • 2000 – 2002: Katedra politických a sociálnych vied Fakulty medzinárodných vzťahov EU
 • 2002 – po súčasnosť: Katedra politológie FMV EU, vyučuje predmet Politológia a je gestorkou predmetu Demokracia a ľudské práva
 • 2001 – 2003: prodekanka pre vedu a výskum Fakulty medzinárodných vzťahov

Realizované projekty a granty

 • Demokracia a ľudské práva (interný grant Ekonomickej univerzity)
 • Výchova k demokracii, tolerancii a úcte k ľudským právam a slobodám ( SAIA, Akcia Rakúsko – Slovenská republika, projekt realizovaný v spolupráci s Inštitútom pre ľudské práva L. Boltzmanna vo Viedni)
 • Crystallization of the Political Parties and Movements in Slovakia After November 1989 (individuálny grant Open Society Institute v rámci Higher Education Support Programme)
 • Výchova k ochrane ľudských práv a slobôd (projekt bol súčasťou programu „Teaching citizenship education“, schváleného National Endowment for Democracy, Washington D.C. a realizoval sa v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku)
 • Výskum politologických poznatkov u študentov NHF VŠE (interný grant Ekonomickej univerzity)
 • The Process of Creation and Evolution of the New Political Parties and Movements in Slovakia After November 1989 (grant NATO pre výskum demokratických inštitúcií)
 • Komparácia politických systémov Slovenskej republiky a Poľskej republiky (interný grant Ekonomickej univerzity)
 • Medzinárodná úprava menšinových práv a ich aplikácia v Slovenskej republike (interný grant Ekonomickej univerzity)
 • Marketing v politike (interný grant Ekonomickej univerzity)
 • Medzinárodné postavenie Slovenskej republiky v európskom kontexte (projekt je súčasťou štátnej výskumnej úlohy:
 • Ideové zdroje a línie slovenskej politiky. Koordinátor: Ústav politických vied SAV
 • Bezpečnostné riziká v medzinárodných vzťahoch na počiatku 21. storočia (projekt VEGA)

Hlavní publikace

 • Liďák, J., Koganová, V., Leška, D.: Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989. Ekonóm, Bratislava 1999, ISBN 80-225-1116-1.
 • Koganová, V.: Volebný systém Slovenskej republiky. In: Liďák, J. a kol.: Politický systém Slovenskej republiky po roku 1989. Bratislava, Ekonóm 2001, ISBN 80-225-1348-2.
 • Koganová, V., Leška, D., Mesežnikov, G.: Demokracia a ochrana ľudských práv. Slovenské združenie pre politické vedy, Ekonomická univerzita, Bratislava 1996, ISBN 80-967655-0-7.
 • Liďák, J., Koganová, V.: Politológia pre ekonómov. SOFA, Bratislava 1998, ISBN 80-85752-74-3.
 • Liďák, J., Koganová, V.: Politológia pre ekonómov. SOFA, Bratislava 2000 (2. doplnené vydanie), ISBN 80-85752-49-2.
 • Koganová, V. a kol.: Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Ekonóm, Bratislava 2001, ISBN 80-225-1359-8.
 • Koganová, V.: Nemecká spolková republika. In: Liďák, J. a kol.: Politické systémy. Ekonóm, Bratislava 2002, ISBN 80-225-1510-8.
 • Liďák, J., Koganová, V.: Politológia. SOFA, Bratislava 2004, ISBN 80-89033-38-5.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction