http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Vedoucí Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Předseda Českého komitétu slavistů


Ústav slavistiky, Filozofická fakulta MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno
tel: +420 541 121 138, +420 541 121 150 email: ivo.pospisil@phil.muni.cz
Ivo Pospíšil

Odborné zaměření

 • teorie literatury
 • teorie prózy, zejména románu
 • literární genologie
 • literární komparatistika
 • teorie areálových studií
 • obecná literárněvědná slavistika
 • teorie a dějiny slovanských literatur
 • teorie a dějiny ruské literatury
 • ruský román

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudoval anglistiku a amerikanistiku, rusistiku a bohemistiku

Profesionální životopis

 • 1970-1975, 1988-1990 studium rusistiky, anglistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1975 - doktorát filozofie
 • 1975-1978: asistent na rusistice FF MU
 • 1978-1986: odborný asistent tamtéž
 • 1986: docent
 • 1990: až do zániku časopisu člen redakční rady čas. Československá rusistika
 • 1995: jmenován vedoucím Ústavu slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1996: jmenován profesorem
 • 1997: udělena hodnost doktora věd o umění v oboru dějiny a teorie slovanských literatur na základě práce Genologie a tvar literatury
 • 1998: zvolen předsedou českého komitétu slavistů
 • 1998: zvolen členem Mezinárodního komitétu slavistů

Realizované projekty a granty

 • Research Support Scheme 1994 - The Phenomen of Madness in the 19th and 20th-Century Russian Literature
 • FRVŠ 1993 - Západ a Východ I - spoluřešitel
 • FRVŠ 1995 - Západ a Východ II - spoluřešitel
 • FRVŠ 1997- Založení slovakistiky - řešitel
 • FRVŠ 1998 - Budování slovakistiky - řešitel
 • Vzdělávací nadace Jana Husa 1998-1999 - Integrovaná žánrová typologie - řešitel
 • Další tři granty se řeší

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • člen vědecké rady FF UK v Praze
 • člen vědecké rady FF MU v Brně
 • člen vědecké rady FF UP v Olomouci
 • člen vědecké rady Slovanského ústavu AV ČR v Praze
 • předseda Českého komitétu slavistů se sídlem v Praze a v Brně
 • člen Mezinárodního komitétu slavistů
 • člen hlavního výboru Literárněvědné společnosti v Praze
 • člen výboru pobočky Literárněvědné společnosti v Brně
 • předseda Slavistické sekce pobočky Literárněvědné společnosti v Brně
 • člen České asociace rusistů
 • člen Estetické společnosti
 • zakládající člen společnosti Ars Comparationis
 • zakládající člen Slavistické společnosti Franka Wollmana
 • odpovědný redaktor Sborníku prací FF MU a předseda ediční rady těchto publikací
 • člen redakční rady čas. Opera Slavica (Brno)
 • člen redakční rady časopisu Svět literatury (Praha)
 • předseda redakční sborníku X 1 - Slavica Litteraria (Brno)
 • editor řady Litteraria Humanitas (Brno)
 • člen redakční rady čas. Zagadnienia rodzajów literackich (Wrocław/Łódź, Polsko)
 • vedoucí redaktor literární vědy v revue Russkij jazyk v centre Jevropy vydáváné Mezinárodní asociací učitelů ruského jazyka a literatury)

Hlavní publikace

 • Ruská románová kronika (Příspěvek k historii a teorii žánru). Brno 1983.
 • Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru. Brno 1986.
 • Osnovnyje ponjatija teorii literatury. Praha 1986.
 • Ruská literárněvědná metodologie 19. a počátku 20. století. Praha 1988.
 • Úvod do studia literatury pro rusisty. Brno 1991.
 • Proti proudu (Studie o N. S. Leskovovi). Brno 1992.
 • Rozpětí žánru. Brno 1992.
 • Od Bachtina k Solženicynovi. Srovnávací studie. Brno 1992.
 • Srdce literatury. Alois Augustin Vrzal. Brno 1993.
 • Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů (Spoluautor: Jiří Pavelka). Brno 1993.
 • Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. Brno 1995.
 • René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky (spoluautor: Miloš Zelenka). Brno 1996.
 • Ruský román. Nástin utváření žánru do konce 19. století. Brno 1998.
 • Genologie a proměny literatury. Brno 1998.
 • Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století. Brno 1998.
 • Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození A. S. Puškina. Brno 1999.
 • Světové literatury 20. století v kostce. Praha 1999 (vedoucí autorského kolektivu a autor kapitoly Ruská literatura, ediční poznámky a doslovu Světová literatura a světové literatury)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction