Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Mission Statement

Aims and Scope
The on-line peer-reviewed quarterly “Central European Political Studies Review” is a scholarly journal focused on modern politics in Central and Eastern Europe (CEE), including its Europe-wide or international ramifications. The journal thus provides a platform for primarily original political-scientific research related to the Central and East European region, as well as for other social-scientific research relevant for the discipline. Our background ambition, however, is to reflect upon problems and vectors that reach beyond the region itself.
Topically, the journal rests on three main pillars which mirror contemporary challenges to CEE: comparative research, testing social-scientific knowledge and experience across various countries; foreign and security studies, dealing with questions of societal order and peace in both established democracies and recently democratised or newly democratising countries, as well as their position the international context; and the broadly conceived field of political theory of both the empirical and normative kind, which puts empirical findings into wider conceptual or theoretical context.
Based on this triad of mutually interconnected topical areas, the Central European Political Studies Review aspires to facilitate scholarly debates on challenges with which the region as a whole or individual counties are faced, and which often carry important implications for scholarly understanding of political structures and processes beyond the CEE region itself. A prime example is provided by European integration and the questions it raises, and more broadly by the research agenda of European studies that allows for synthesising the particular CEE experience and its Europe-wide consequences. This is another reason why the Editors of the journal are also interested in articles from branches of political science other than those explicitly mentioned here, or from other social scientific disciplines (such as International Relations, Sociology, Media Studies, Political Economy, Area Studies, and others).

Theoretical and Methodological Specification
The Central European Political Studies Review thus aims to provide public yet scholarly arena for original research in the given discipline(s), research that will be firmly embedded in contemporary research trends on both European and international levels, yet will offer novel context and perspective. We therefore welcome theoretical and methodological pluralism which ultimately reflects the varying nature of research topics and problems. At the same time, we require authors to base their analyses within a robust theoretical framework supported by adequate research methodology, thus linking their findings to relevant scholarly frameworks and trends. In this way, we hope to mediate meaningful conversation not only between individual researchers or research teams themselves, but also between the academic community as such and the wider politically engaged public.

Types and Character of Published Articles
The structure of the journal includes original studies, scholarly essays, survey articles and book reviews; we also welcome critical discussion of previously published material. Upon consultation with the EDITORIAL TEAM, we welcome suggestions for special sections or issues. All the published articles except for book reviews undergo double-blind peer review process. At the same time, with the possible exception of critical responses, we do not formally distinguish categories of texts that appear in the journal – which means that upon successful completion of the review process, all texts are published as ARTICLES. The Central European Political Studies Review therefore invites both veteran researchers and authors just getting started with their serious publishing career; the sole criterion for acceptance of submitted work for publication is fulfilment of the formal and substantive requirements, as specified in this section.
We accept only original research papers in English, Czech and Slovak language. All submitted papers pass through a standard double-blind review procedure, which has been in operation since the very first issue of the journal (further information on the formal and content requirements for submissions, see the section EDITORIAL PLAN). Publication ethics requires that submitted texts have not been simultaneously offered for consideration with other journals, or will not be offered until the review process in the CEPSR is over. Also, papers that have been already published elsewhere, either in their entirety or the majority of its parts, are not acceptable for further consideration.
Starting from Issue 2–3 of Volume 15 (2013), published articles in languages other than English include a 1000–word English summary of the main questions, research methods, and findings.

Availability of Articles (Open Access Policy)
The Central European Poitical Studies Review is a no-fee open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Neither prospective authors are charged for having their papers published in the journal. Provided that common standards of academic work (i.e. prohibition of plagiarism, or passing the work of others for one’s own without citing the source), users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Publisher, Periodicity
Central European Political Studies Review is a scholarly project of the International Institute for Political Studies of the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno. It was founded in 1999 and appears three times a year, including a Summer double issue. Between 1999 and 2002, a printed version containing the most interesting pieces of the year was published as well. Its publisher is Masaryk University, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ 00216224.

Indexing and Abstracting
The Journal is indexed and abstracted in the following databases: ERIH Plus, EBSCO Political Science Complete, EBSCO TOC Premier, Directory of Open Access Journals (DOAJ), PROQUEST Political Science Journals, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), a Index Copernicus International.
Starting with Issue 1/2013 (Vol. 15), we are included in the CrossRef/DOI citation and indexing system.Profil časopisu

Areálové a tematické zaměření
Elektronický recenzovaný odborný čtvrtletník „Středoevropské politické studie“ je vědeckým časopisem odborně se zaměřujícím na moderní politiku ve střední a východní Evropě (SVE), zahrnujíc v to i přesahy do celoevropského či celosvětového dění. Primárně tak nabízejí platformu pro původní politickovědný výzkum týkající se středo- a východoevropského areálu, s ambicí reflektovat problémy a vektory, které tento region přesahují. Tematicky spočívá časopis na třech hlavních pilířích, odrážejících výzvy, jimž SVE v současné době čelí: Jedná se o komparativní výzkum ověřující politicko-vědní a šířeji sociálněvědní poznatky a zkušenosti napříč jednotlivými zeměmi; zahraniční a bezpečnostní studia tematizující otázky konfliktu a míru v zavedených, nedávno vzniklých i nově se etablujících demokraciích, respektive v hybridních a nedemokratických režimech, a to včetně jejich projevů v mezinárodním prostředí; a v neposlední řadě široce pojatou politickou teorii empirického i normativního typu, která zasazuje empirická zjištění do obecnějšího pojmového a teoretického rámce.
Prostřednictvím těchto vzájemně provázaných témat usilují Středoevropské politické studie o zprostředkování odborné debaty o problémech, s nimiž jsou země daného regionu konfrontovány a které nezřídka nesou obecnější důsledky pro vědecké porozumění politickému dění i mimo oblast střední a východní Evropy. Příkladem takového přesahu jsou otázky evropské integrace a šířeji vzato výzkumný prostor evropských studií, poskytující příležitost pro syntézu specifické středo- a východoevropské zkušenosti s její celoevropskou dimenzí. I z tohoto důvodu má redakce časopisu zájem posuzovat též příspěvky z ostatních podoblastí politické vědy, stejně jako dalších sociálněvědných oborů (mezinárodní vztahy, sociologie, mediální studia, politická ekonomie, areálová studia a podobně).

Teoretické a metodologické vymezení
Záměrem Středoevropských politických studií je poskytnout prostor pro původní výzkum v daných oblastech, který bude zasazen v aktuálních výzkumných trendech, a zároveň bude přinášet svébytnou autorskou perspektivu. Vítáme proto teoretický i metodologický pluralismus, odrážející proměnlivý charakter výzkumných témat a problémů. Zároveň však klademe důraz na přítomnost robustního teoretického rámce publikovaných příspěvků, podepřeném adekvátní výzkumnou metodologií, který zasadí autorská zjištění do relevantního vědeckého kontextu. Jen tak je možno smysluplně prostředkovat diskusi jak mezi jednotlivými výzkumníky a výzkumnými týmy navzájem, tak mezi odbornou akademickou komunitou jako celkem a širší politickou veřejností.

Typy a charakter publikovaných textů
Struktura časopisu zahrnuje původní studie a odborné statě, fundované přehledové články („survey articles“) a knižní recenze; vítáme též kritické diskusní příspěvky k již uveřejněným textům. Po konzultaci s REDAKCÍ nabízíme též prostor pro monotematické sekce a/nebo monotematická čísla. S výjimkou reakcí a polemik formálně nerozlišujeme povahu publikovaných textů, které jsou v případě úspěšného průchodu recenzním řízením zařazeny do jednotné kategorie ČLÁNKY. Středoevropské politické studie jsou otevřeny jak etablovaným výzkumníkům/výzkumnicím, tak i začínajícím autorům/autorkám; jediným kritériem pro publikaci zaslaných textů je naplnění výše naznačených kvalitativních a formálních náležitostí.
Přijímáme výhradně původní autorské texty v anglickém, českém a slovenském jazyce, které již od vzniku časopisu procházejí standardním oboustranně anonymním recenzním řízením (double-blind peer review; pro podrobnější informace k recenznímu řízení a požadavcích pro autory viz sekce EDIČNÍ PLÁN). Publikační etika vyžaduje, aby zaslané texty nebyly současně poskytnuty do recenzního řízení jiných odborných časopisů, případně aby se cele či z větší části nejednalo o již publikované útvary.
Od čísla 2–3/2013 (roč. XV) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění.

Přístupnost článků (open access policy)
Středoevropské politické studie jsou tzv. bezpoplatkovým open access časopisem, což znamená, že veškerý jeho odborný obsah je ihned po uveřejnění volně (bezplatně) poskytován všem zájemcům. Od autorů, jejichž články publikujeme, zároveň nevyžadujeme finanční příspěvek. Za předpokladu dodržení běžných standardů akademické práce (tj. zákaz plagiátorství, čili přisvojování si cizích textů a myšlenek bez uvedení zdroje), mohou uživatelé svobodně číst, stahovat, kopírovat, rozšiřovat, tisknout a linkovat plné verze textů publikovaných v tomto časopise, aniž by potřebovali svolení vydavatele nebo autora. Což je v souladu s definicí open access politiky podle BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Vydavatel a peridocita Středoevropské politické studie jsou projektem Mezinárodního politologického ústavu při Fakultě sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno. Jeho vydavatelem je Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ 00216224. Časopis vychází od roku 1999 čtyřikrát ročně, respektive od roku 2002 třikrát s letním dvojčíslem. V letech 1999-2002 vycházela i tištěná verze časopisu s výběrem nejzajímavějších textů publikovaných v daném roce on-line.
Časopis je registrován v databázi Českého národního střediska ISSN (viz stránky Národní technické knihovny), číslo záznamu 000005434, a v databázi Ministerstva vnitra, ev. číslo E 8354.

Zařazení v databázích Středoevropské politické studie jsou vedeny v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik (kategorie Jrec) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, po aktualizaci k 31. 1. 2014. Dále jsou indexovány a abstrahovány v databázích ERIH Plus, EBSCO Political Science Complete, EBSCO TOC Premier, Directory of Open Access Journals (DOAJ), PROQUEST Political Science Journals, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), a Index Copernicus International.
Od čísla 1/2013 (roč. 15) jsme součástí citačního systému CrossRef/DOI.
[Redakce / Editorial Team]


Šéfredaktor / Editor-in-chief
Jan Holzer
International Institute of Political Science, Masaryk University, Brno

Zástupce šéfredaktora / Deputy Editor-In-Chief
Pavel Dufek
Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Výkonní redaktoři / Managing Editors
Peter Spáč
Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Tomáš Šmíd
Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno[Redakční rada / Editorial Board]


Andrzej Antoszewski
Department of Political Systems, Institute of Political Science, Wroclaw University

Marek Bankowicz
Department of Modern Political Systems, Institute of Political Science and International Relations, Jagello University in Krakow

Břetislav Dančák
Dean of the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Petr Fiala
Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, and Rector Emeritus of the Masaryk University, Brno

Libor Frank
Institute of Strategic Studies, University of Defence, Brno

Tim Haughton
Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham

Vít Hloušek
Department of International Relations, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Jean-Michel de Waele
Department of Political Science, Université Libre de Bruxelles

Lubomír Kopeček
Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Michal Kubát
Department of Russian and Eastern European Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Tomáš Lebeda
Department of Politics and European Studies, Philosophical Faculty, Palacky University, Olomouc

Miroslav Mareš
Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Věra Stojarová
Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Andrew Roberts
Department of Political Science, Northwestern University, and Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Maxmilián Strmiska
Department of Politics, Faculty of Arts, University of Hradec Kralove

Pavel Šaradín
Department of Politics and European Studies, Philosophical Faculty, Palacky University, Olomouc

[Asistenti projektu / Project assistants]


Lucie Mořkovská
International Institute of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno