http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Docent, Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s.,
Univerzitní středisko Plzeň


Koterovská 85, 326 00 Plzeň
tel: +420 725 337 816 email: cabada@mup.cz
Ladislav Cabada

Odborné zaměření

 • Komparativní politologie
 • Politické systémy na území bývalé Jugoslávie
 • Český politický systém
 • Obecná politologie

Oblasti výzkumu

 • Český politický systém
 • Politické stranictví v českých zemích
 • Region střední Evropa
 • Balkán

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • 1996: Mgr., obor Politologie (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
 • 1999: Ph.D., obor Politologie (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
 • 2004: Docent, obor Politologie, Masarykova univerzita, Brno

Profesionální životopis

 • Říjen 2010 – dosud – docent na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.
 • říjen 2009 – dosud – docent na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (od října 2010 vedlejší pracovní poměr)
 • duben 2005 – září 2009 – děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 • 2000-2005 – vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů (v letech 2000-2003 katedra politologie a sociologie) Fakulty humanitních studií (od 3.1.2005 Fakulta filozofická) Západočeské univerzity v Plzni
 • 2000-2007 – odborný asistent na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze (souběžný pracovní poměr)

Realizované projekty a granty

 • 2010-2012: GAČR č. P408/10/0295 Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy (spoluřešitel Vít Hloušek/Masarykova univerzita)
 • 2007-2010: Jean Monnet Chair in European Political Integration and History of European Construction Process (společně se Š. Waisovou).
 • 2007-2009: Projekt Evropské komise TEMPUS JET v rámci Lifelong Learning Programm. Projekt Masters in EU Institutions and Policies and Political Management (zavedení dvou navazujících magisterských oborů v anglickém jazyce na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje).
 • 2007-2009: Standardní badatelský grant Grantové akademie České republiky. Projekt Postmoderní státy jako nositelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích? (spoluřešitelka Š. Waisová)
 • 2006-2008: Evropský sociální fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Projekt Projektové řízení ve veřejném sektoru.
 • 2006-2007: Bilaterální spolupráce podporovaná MŠMT. Projekt Efficiency of Government (spoluřešitelka A. Krašovec/Univerzita v Lublani)
 • 2004-2006: GAČR č. 407/04/0206. Projekt Koalice a koaliční vztahy v České republice: politické strany a koaliční chování. Řešitel: B. Říchová; spoluřešitel: L. Cabada
 • 2003: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Slovinska (spoluřešitelka Š. Waisová)
 • 2003: Výzkumný projekt Sociální struktura města Plzně – koordinátor projektu
 • 2003-2004: Bilaterální spolupráce podporovaná MŠMT. Projekt Europeanisation of National Political Parties (spoluřešitelka A. Krašovec/Univerzita v Lublani)
 • 2002: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Litvy (spoluřešitelka Š. Waisová)
 • 2002: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory (spoluřešitelka Š. Waisová)

Realizované studijní pobyty

 • Únor - duben 1998: Univerzita v Lublani (Slovinsko)
 • Září 1998 - červenec 1999: Univerzita v Lublani (Slovinsko)
 • Duben 2000: Univerzita v Lublani (Slovinsko)
 • Duben 2001: Univerzita v Lublani (Slovinsko)
 • Srpen 2001: Central European University, Budapešť (Maďarsko)
 • 2000-2005: opakované výzkumné a přednáškové pobyty na Univerzitě v Lublani (v rámci bilaterálních projektů či GAČR) – výstupem monografie Politický systém Slovinska, obhájena jako habilitační práce
 • 2006: přednáškový pobyt na Univerzitě v Salfordu/Velká Británie v rámci smlouvy Erasmus/Sokrates
 • 2007: měsíční výzkumně-přednáškový pobyt v rámci Gastprofessur na Hochschule Vechta/Německo
 • 2008: měsíční výzkumně-přednáškový pobyt v rámci Gastprofessur na Hochschule Vechta/Německo
 • 2009: třítýdenní studijní pobyt US Foreign Policy Challenges, Washington, San Francisco a New York/USA
 • Zimní semestr 2009/10 – výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko – kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie
 • Zimní semestr 2010/11 – výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko – kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • 2009-dosud – člen redakční rady odborného časopisu Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století
 • 2009-dosud – člen redakční rady časopisu Kuděj
 • 2006-dosud – předseda České společnosti pro politické vědy
 • 2006-dosud – prezident České asociace evropských studií
 • 2005-dosud – redaktor mezinárodního odborného časopisu Politics in Central Europe (společně s Š. Waisovou)
 • 2003-2006 – člen výkonného výboru Středoevropské asociace pro politické vědy
 • 2003-2006 – vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy
 • Mezinárodní společnost pro politické vědy
 • Slovinská společnost pro politické vědy
 • Česká asociace evropských studií
 • 2008-dosud – člen redakční rady odborného časopisu Politologický časopis/Czech Journal of Political Science
 • 2007-dosud – člen redakční rady odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies
 • 2006-dosud – člen redakční rady odborného časopisu Družboslovne razprave (Slovinsko)
 • 2003-dosud – člen redakční rady odborného časopisu Politologická revue
 • 2003-dosud – člen redakční rady odborného časopisu Středoevropské politologické studie

Hlavní publikace

 • Knihy
 • WAISOVÁ, Šárka – CABADA, Ladislav (2011): Ethics in Foreign Policy: Postmodern States as the Entrepreneurs of Kantian Ethics. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • CABADA, Ladislav (2010): Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to 1938. Lanham: Lexington Books, 210 s.
 • WAISOVÁ, Šárka a CABADA, Ladislav (2009): Etika a mezinárodní politika: Postmodetrní státy jako nositelé kantovské etiky. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 235 s.
 • CABADA, Ladislav et al. (2009): Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 265 s.
 • VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2007) Politický systém České republiky. Historie a současnost, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 374 s.
 • CABADA, Ladislav, (2005): Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 198 s.
 • CABADA, Ladislav (2005): Politický systém Slovinska. Praha: Sociologické nakladatelství, 243 s.
 • CABADA, Ladislav; ŽENÍŠEK, Marek (2003): Smíšené volební systémy. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 156 s.
 • Kapitoly v monografiích
 • CABADA, Ladislav – WAISOVÁ, Šárka (2010): Slovenia as an EU-member: a Euroenthusiastic society and political elite. In Drulák, Petr – Šabič, Zlatko (eds), The Czech and EU Presidencies in a Comparative Perspective, Dordrecht, Republic of Letters Publishing BV, pp. 37-54.
 • CABADA, Ladislav (2009): Czech Republic. In Sagar D.J. (ed.), Political Parties of the World,7th Edition, John Harper Publishing, London, s. 154-159.
 • CABADA, Ladislav (2008): Democratisation and De-democratisation in Czech Republic. In: Fröschl, E. – Kozeluh, U. – Schaller, Ch. (eds.). Democratisation and De-democratisation in Europe? Austria, Britain, Italy, and the Czech Republic – A Comparison. Innsbruck – Wien – Bozen: Studienverlag, s. 87-108.
 • CABADA, Ladislav (2005): Czech Republic. In Szajkowski, B. (ed.), Political Parties of the World, John Harper Publishing, London, s. 162-169.
 • CABADA, Ladislav (2003): Die Mitteleuropa-Idee in der tschechischen Öffentlichkeit, In: Erdödy, G. (Hrsg.), Mitteleuropa. Politische Kultur und europäische Einigung, Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, s. 27 – 51.
 • CABADA, Ladislav (2003): Aspekte der tschechischen politischen Kultur, In: Erdödy, G. (Hrsg.), Transformationerfahrungen. Zur Entwicklung der politischen Kultur in den EU-Kandidatenländer, Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, s. 47-69.
 • CABADA, Ladislav (2001): Konsolidacija demokracije v postjugoslovanskem prostoru v primerjavi s postsovjetsko Evropo, In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (eds.), Demokratični prehodi II., Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s. 94-112.
 • CABADA, Ladislav (2000): Procesi in problemi konsolidacije demokracije – primer Češke republike, In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (eds.), Demokratični prehodi I., Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s. 95-114.
 • Články v odborném tisku
 • CABADA, Ladislav (2010): Le Parti social-démocrate tchèque en 2010: entre tradition, „Troisième voie“ ou chemin propre? La Revue Socialiste, Vol. 39, No. 3 (Le débat socialiste en Europe), 59-64.
 • CABADA, Ladislav (2009): Political Culture and its Types in the post-Yugoslav Area. Politics in Central Europe, Vol. 5, No. 2, s. 78-94.
 • CABADA, Ladislav (2005): Czech foreign policy – small state or middle power approach? Politics in Central Europe, Vol. 1, No. 1, s. 30-45.
 • CABADA, Ladislav; Waisová, Šárka (2001): European Union on the Way to the European State – The Process of Deconstruction of National Identity? Central European Political Science Review, Vol. 2, Nr. 5, s. 176-184.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction